CZAS NOWYCH MOŻLIWOŚCI w SP 29 w Białymstoku

Projekt „Czas nowych możliwości w SP 29 w Białymstoku” nr POKL.09.01.02-20-960/13 realizowany jest przez Stowarzyszenie MY DLA INNYCH w Szkole Podstawowej Nr 29 w Białymstoku w okresie od sierpnia 2014 do czerwca 2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Nr 29 w Białymstoku poprzez stworzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zmniejszanie dysproporcji rozwojowych do czerwca 2015

Cele szczegółowe projektu:

 • rozwinięcie kompetencji kluczowych w obszarze umiejętności uczenia się, języków obcych, języka polskiego, nauk przyrodniczo- matematycznych oraz inicjatywności i przedsiębiorczości
 • zniwelowanie zaburzonych zachowań
 • zminimalizowanie wad wymowy utrudniających proces uczenia się o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • poprawa funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym, rozwinięcie kompetencji kluczowych   uczniów i uczennic klasy „0”

Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje realizacje zajęć pozalekcyjnych:

 1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE
 • Język niemiecki
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Matematyka-wyrównawcze klasy IV
 • Polonistyczno- teatralne
 • Przyrodniczo-kulturowe
 • Efektywna nauka
 • Wolontariat
 1. SOCJOTERAPIA
 2. LOGOPEDIA
 3. ZAJĘCIA KL. „O
 • „W świecie baśni i książki” – zajęcia teatralne
 • „Język angielski to wesoła zabawa”
 • „MÓJ mały wielki świat” – zajęcia terapeutyczne z elementami socjoterapeutycznymi

Biuro projektu:
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok
www.mydlainnych buy cialis online cheap.pl, e-mail: marzdlainnych@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
Kierownik projektu: Bożena Wasilewska, tel. 602 352 175

baner_kapital_ludzki_860