Klub Aktywizacji ON

<img class="size-full wp-image-186 alignnone" alt="baner_pfron_bialystok_rops" src="http://www.smdi.edl.pl/wp-content/uploads/2013/11/baner_pfron_bialystok_rops.jpg" width="600" height="179" srcset="http://mydlainnych Visit This Link.pl/wp-content/uploads/2013/11/baner_pfron_bialystok_rops.jpg 600w, http://mydlainnych.pl/wp-content/uploads/2013/11/baner_pfron_bialystok_rops-150×44.jpg 150w, http://mydlainnych.pl/wp-content/uploads/2013/11/baner_pfron_bialystok_rops-300×89.jpg 300w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />

Projekt „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Klub Aktywizacji ON” współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 11, Gminy Białystok oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza wiele działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Projekt Klub Aktywizacji ON to właśnie wiele połączonych ze sobą działań umożliwiających rehabilitację społeczną grupie 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Klub Aktywizacji ON to kontynuacja działań rehabilitacyjnych prowadzonych na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną przez Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w placówce zwanej właśnie Klubem ON, z jednoczesnym rozszerzeniem profilu jej działania i objęciem opieką większej liczby podopiecznych.

Placówka działa już od 2008 roku i prowadzi nieprzerwanie rehabilitację społeczną i zawodową swoich podopiecznych oraz wspiera ich rodziny i otoczenie.

Obecny projekt ma umożliwić kontynuację rehabilitacji uczestnikom i uczestniczkom, którzy wyrażają na to chęci, z jednoczesnym zróżnicowaniem i zindywidualizowaniem ich potrzeb. Ma również umożliwić rehabilitację nowej grupie podopiecznych, która pojawiła się podczas realizacji innych projektów Stowarzyszenia.

Klub Aktywizacji ON działa 5 dni w tygodniu (pn-pt) w godz. 13.00-19.00 (6 h dziennie), przez 12 miesięcy w roku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Podopiecznymi jest 20 pełnoletnich osób, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprawnych fizycznie (dopuszczamy osoby ze sprzężeniami oraz chorobami psychicznymi). Zależy nam jednak, by grupa była w miarę jednorodna, co ułatwia planowanie form oraz sposobów rehabilitacji i aktywizacji.

Podopieczni są podzieleni na 3 grupy zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi:

 • grupa I (5 osób) – głównie niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, osoby sprawne, dobrze funkcjonujące społecznie, rokujące na aktywizację zawodową na lokalnym rynku pracy;
 • grupa II (10 osób) – niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, mniej sprawni społecznie, ruchowo, manualnie, posiadający dodatkowe schorzenia i zaburzenia;
 • grupa III (5 osób) – niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym z dodatkowymi zaburzeniami i schorzeniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, mało aktywni i samodzielni społecznie, pomimo dobrej sprawności fizycznej, większość czasu spędzający w domach.

Formy wsparcia oferowane przez Klub Aktywizacji ON dla swoich podopiecznych zostały zaplanowane zgodnie z ich potrzebami (osobistymi oraz rozwojowymi) oraz możliwościami psychofizycznymi.

Formy wsparcia realizowane aktualnie:

 1. Terapia zajęciowa – dostępna dla wszystkich chętnych uczestników
 2. Terapia ruchowa (kinezyterapia, taniec, sport) – obowiązkowo min. jedna forma do wyboru
 3. Trening czynności codziennych TCC (zajęcia porządkowe, kulinarne, samoobsługa i higiena osobista) – głównie gr. I i II
 4. Trening umiejętności społecznych (nauka zachowania w różnych sytuacjach społecznych, obsługa urządzań itp.) – głównie gr. II i III
 5. Zajęcia rekreacyjno – kulturalne (imprezy i uroczystości, wyjścia do instytucji kultury, wycieczki, gry i zabawy grupowe, oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie prasy, spotkania tematyczne) – dostępna dla wszystkich chętnych uczestników
 6. Aktywizacja zawodowa (praktyki zawodowe w zakładach pracy, doradztwo zawodowe) – gr. I
 7. Wsparcie psychologiczne – zgodnie z zapotrzebowaniem głównie gr. III

W ramach projektu realizowane są dodatkowe działania:

 1. wyjazdowe warsztaty umiejętności życia codziennego (5 dni) dla chętnych 15 osób, by mogli utrwalać nabyte umiejętności w naturalnych sytuacjach życiowych bez wsparcia rodziny. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że takie wyjazdowe działania dają lepsze efekty nawet od wielomiesięcznej  pracy  na co dzień w Klubie.warsztaty
 2. fotograficzno – komputerowe (140 h) dla wybranych 10 osób w celu nauki obsługi komputera i Internetu oraz pogłębienie pasji fotograficznych szczególnie w zakresie makrofotografii.

Jako dodatkowe narzędzie wsparcia rehabilitacji społecznej i zawodowej naszych podopiecznych wprowadzono  usługę Asystenta ON. Asystent prowadzi zajęcia TUS dla osób z gr. III, wspiera gr. I podczas praktyk zawodowych w zakładach pracy, pomaga dotrzeć do i z Klubu osobom najbardziej tego potrzebującym czy wspiera je podczas warsztatów wyjazdowych.

Usługa asystenta ON przyczynia się zdecydowanie do realizacji celu projektu czyli zwiększenia samodzielności i aktywności naszych podopiecznych oraz pozwoli im wypełniać podstawowe role społeczne na miarę ich możliwości, ale bez ciągłego wsparcia rodziny.

W ramach projektu realizowane są także drobne prace remontowe, działania informacyjno – promocyjne.