SZKOŁA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Projekt „SZKOŁA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” nr POKL.09.01.02-20-789/13 realizowany jest przez Stowarzyszenie MY DLA INNYCH w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku w okresie od września 2013 do czerwca 2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych” jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów i uczennic poprzez możliwość udziału w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, wyrównujących braki edukacyjne oraz niwelujących zaburzone zachowania.

Cele szczegółowe obejmują:

 • Rozwój kompetencji kluczowych w obszarze umiejętności uczenia się języków obcych, języka polskiego, nauk przyrodniczo-matematycznych;
 • Rozwój kompetencji kluczowych w obszarze inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej;
 • Niwelowanie zaburzonych zachowań i rozwój kompetencji społecznych,
 • Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w celu podniesienia wyników ze sprawdzianu VI kl.

Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje realizacje zajęć pozalekcyjnych:

 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE
  • J.NIEMIECKI – zajęcia dla uczniów i uczennic z uzdolnieniami i pasją językową, dobrymi ocenami, laureatów konkursów
  • J.ROSYJSKI – zajęcia dla uczniów i uczennic z uzdolnieniami i pasją językową, dobrymi ocenami, laureatów konkursów
  • KLUB ODKRYWCÓW – zajęcia dla uczniów i uczennic z pasją przyrodniczą, wysokimi ocenami
  • LOGICZNE MYŚLENIE – zajęcia dla uczniów i uczennic z pasją matematyczną, wysokimi ocenami, laureatów konkursów
  • REPORTER – zajęcia dla uczniów i uczennic z pasją polonistyczną i dziennikarską, wysokimi ocenami, laureaci konkursów z j. polskiego. W ramach zajęć powstanie gazetka szkolna wydawana przez uczestników
  • MUZYKA/RYTMIKA/TANIEC – zajęcia dla uczniów i uczennic z pasją i uzdolnieniami wokalno-tanecznymi
  • WOLONTARIAT – zajęcia dla uczniów i uczennic z pasją społecznikowską, chęcią aktywnego działania w szkole i środowisku lokalnym. Składają się z części warsztatowej i praktycznej realizacji projektu społecznego wg  autorstwa młodzieży
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE (PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU KL VI)

baner_kapital_ludzki_860