Zajęcia w Klubie

Informacja o zajęciach w Klubie ON

Formy wsparcia oferowane przez Klub Aktywizacji ON dla swoich podopiecznych zostały zaplanowane zgodnie z ich potrzebami (osobistymi i rozwojowymi) oraz możliwościami psychofizycznymi. Realizujemy następujące formy wsparcia:

1. Terapia zajęciowa – ma charakter zajęć manualno- technicznych w ramach których pod okiem instruktora uczestnicy mają możliwość poznania różnych technik twórczych: malowanie pędzlem, skrobanie, ścieranie, lakierowanie, wypalanie. .

2. Terapia ruchowa (kinezyterapia, taniec, sport: piłka nożna, kręgle, aerobik) – różne sposoby usprawniania fizycznego oraz pobudzenia aktywności ruchowej podopiecznych. Zajęcia te prowadzone są przez instruktorów zewnętrznych- specjalistów z danej dyscypliny sportowej. Treningi odbywają się poza Klubem w specjalnych warunkach: sala gimnastyczna, sala taneczna.

3. Trening czynności codziennych – TCC
Obejmuje szeroką gamę czynności wykonywanych codziennie przez każdego dorosłego człowieka w zakresach, tj.: higiena osobista, dbałość o wygląd, przygotowanie posiłków, obsługa urządzeń domowych, sprzątania, dbania o rośliny, zwierzęta, proste naprawy oraz posługiwanie się pieniędzmi. Trening jest jedną z podstawowych form rehabilitacji społecznej stosowanej w naszym Klubie Aktywizacji ON.

4. Trening umiejętności społecznych – TUS
Trening obejmuje naukę zachowania się w różnych sytuacjach społecznych oraz miejscach użyteczności publicznej, np. na ulicy, w środkach komunikacji miejskiej, na poczcie, w banku, urzędzie, na festynie. Podczas tych zajęć skupiamy się na podtrzymywaniu kontaktów i relacji interpersonalnych, współpracy w grupie, akceptacji i tolerancji innych osób.

5. Zajęcia rekreacyjno – kulturalne
Zajęcia obejmują naukę aktywnego spędzania czasu wolnego w Klubie i poza nim, z wykorzystaniem wielu form i metod, tj. imprezy okolicznościowe, wycieczki, słuchanie muzyki, oglądanie filmów,  spotkania z ciekawymi ludźmi. Wdrażanie do korzystania z instytucji kultury,  ( wernisaże, kino, teatr)  oraz miejsc użyteczności społecznej, tj. kręgielnia, kawiarnia.

6. Aktywizacja zawodowa
W ramach aktywizacji zawodowej organizowane są praktyki zawodowe oraz spotkania z doradcą zawodowym. Podopieczni Klubu Aktywizacji ON z grupy I mają możliwość sprawdzenia w roli pracownika w prawdziwym zakładzie pracy, poznanie specyfiki wykonywania różnych zawodów oraz własnych mocnych i słabych stron związanych z daną pracą. Zajęcia z doradcą mają na celu przygotowanie do roli pracownika.

7. Wsparcie psychologiczne
Podopieczni Klubu Aktywizacji On są objęci wsparciem psychologicznym. Oferowane wsparcie ma na celu pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudnych sytuacji życiowych.

8. Asystent Osoby Niepełnosprawnej
To dodatkowe narzędzie wsparcia rehabilitacji społecznej i zawodowej naszych podopiecznych. Asystent prowadzili zajęcia TUS dla osób z gr. III, wspiera gr. I podczas praktyk zawodowych w zakładach pracy, pomaga dotrzeć do i z Klubu osobom najbardziej tego potrzebującym czy wspiera je podczas warsztatów wyjazdowych.  Usługa asystenta ON przyczynia się zdecydowanie do zwiększenia samodzielności i aktywności naszych podopiecznych oraz pozwala im wypełniać podstawowe role społeczne na miarę ich możliwości.

9. Wolontariat
To działania podopiecznych na rzecz innych grup społecznych, m.in.: działania na rzecz społeczności osiedla Zielone Wzgórza, działania animacyjne podczas różnych imprez integracyjnych, włączanie się w ogólnopolskie akcje społeczne. Wolontariat ON pokazuje, że Osoby z Niepełnosprawnością też mogą zrobić coś dobrego – poświęcić innym swój wolny czas. Uczy ich aktywnej postawy życiowej oraz przełamuje stereotyp biernego odbiorcy działań pomocowych.

Zobacz również filmy (do pobrania – uwaga! duże pliki)

Dlaczego zostałeś Wolontariuszem? (.wmv 120MB)

Ja też mogę pomagać (.wmv 31MB)

Wolontariat ON – akcje (.wmv 106MB)

Dodatkowo w ramach projektu organizujemy:

–  2 wyjazdowe warsztaty umiejętności życia codziennego (2 x 5 dni) dla chętnych 15 osób, by mogli utrwalać nabyte umiejętności w naturalnych sytuacjach życiowych bez wsparcia rodziny. Z dotychczasowego doświadczenia widzimy, że takie wyjazdowe działania dają lepsze efekty niż wielomiesięczna praca na co dzień w Klubie. W 2013 roku byliśmy na dwóch takich wyjazdach, pierwszy odbył się do Warszawy a drugi do Ostródy.

Wyjazd do Warszawy:

Wyjazd do Ostródy:

– warsztaty fotograficzno – komputerowe (140 h) dla wybranych 10 osób w celu nauki obsługi komputera i Internetu oraz pogłębienie pasji fotograficznych szczególnie w zakresie makrofotografii.