Projekty partnerskie

STOWARZYSZENIE MY DLA INNYCH realizuje projekt pn. „Chcę być razem, a nie obok – aktywni w społeczeństwie” współfinansowany ze środków Miasta Białystok

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 15.12.2021

Cel projektu:

Edukacja prozdrowotna, proekologiczna, kształtowanie postaw społecznych, zwiększenie samodzielności, a także edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci wśród uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku

Projekt umożliwi uczniom Zespołu Szkół Nr 16 udział w następujących formach aktywności:

 1. Trening Umiejętności Społecznych
 2. Warsztaty kulinarne
 3. Warsztaty graficzne
 4. Warsztaty pro-zatrudnieniowe
 5. Zajęcia ogólnorozwojowe
 6. Warsztaty „Teatr cieni”
 7. Warsztaty prozdrowotne
 8. Wyjazd edukacyjno – terapeutyczny do Supraśla – zwiedzanie „Szlaku supraskich dębów” oraz zajęcia z końmi (hipoterapia)
 9. Wyjazd edukacyjno – terapeutyczny do Kruszynian – zwiedzanie Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej, Meczetu i cmentarza w Kruszynianach połączone z warsztatami kulinarnymi

Miejsce realizacji zadania:

Projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 28 oraz w siedzibie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” i Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” przy ul. Antoniuk Fabryczny 34

Grupa docelowa:

35 uczniów Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku w wieku 16-25 lat posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

Projekt finansowany ze środków Miasta Białystok

ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok, numer KRS : 0000304238 NIP 5423078928 REGON 200206735

„WSPIERAJĄCE PRZEDSZKOLE – LEPSZY START W SZKOLE”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Cel projektu:

Zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich w Gminie Białystok oraz podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 83 w Białymstoku poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 125 dzieci (65M,60K) oraz 10 nauczycielek w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2019 r.

Planowane efekty:

 • utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego,
 • poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym 5 dzieci z niepełnosprawnościami,
 • rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 125 dzieci (60 K, 65 M),
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 10 nauczycieli,
 • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Wartość projektu: 587 096,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 492 198,25 zł

—————————————————————————————————–

„W KRAINIE ZMYSŁÓW”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Cel projektu:

Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 120 dzieci
(46 K, 74 M) i 28 nauczycielek i 2 nauczycieli w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2019 r.

Planowane efekty:

 • Poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym 17 chłopców i 13 dziewczynek
  z niepełnosprawnościami,
 • rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 120 dzieci,
 • podniesienie kompetencji zawodowych u 30 nauczycieli,
 • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii.

Wartość projektu: 335 594,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 282 212,73 zł