Trening aktywności drogą do samodzielności

Projekt „Trening Aktywności drogą do samodzielności”

Okres realizacji: 01.05.2015r. – 31.03.2017r.

Projekt polega na kontynuacji działań rehabilitacyjnych prowadzonych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi przez Stowarzyszenie “MY DLA INNYCH”, w pilotażowej placówce zwanej Warsztatami Aktywności Społecznej z jednoczesnym rozszerzeniem profilu jej działania i objęciem wsparciem 20 uczestników i uczestniczek.

W ramach projektu działa Klub Aktywności Społecznej (Białystok, ul. Grochowa 4a/24) – 5 dni w tygodniu (pn-pt), w godz. 13.00-19.00

Dodatkowo zajęcia indywidualne z uczestnikami i uczestniczkami mogą odbywać się
w innym czasie np. w innych godzinach, w soboty.

Formy wsparcia oferowane przez Klub Aktywności Społecznej dla swoich uczestników i uczestniczek zostały zaplanowane zgodnie z ich potrzebami (osobistymi oraz rozwojowymi) oraz możliwościami psychofizycznymi.

Proponujemy następujące formy wsparcia:

 1. Organizowanie społeczności lokalnej w formie grupowej – raz w tygodniu każda grupa odbywa spotkanie. Organizator Społeczności Lokalnej ma za zadanie pracować metoda grupową – stworzyć grupę, zacieśniać relacje w grupie, tworzyć grupę wsparcia, motywować ją do aktywności, podejmować aktywności.
 2. Organizowanie społeczności lokalnej w formie pośredniej – czas na spotkaniami z instytucjami i placówkami, osobami z otoczenia osób
  z niepełnosprawnością – kontakty te mają na celu kontakty te mają na celu zmianę postaw wobec uczestników/ek klubu, otwarcie instytucji w których dotychczas drzwi dla nich były zamknięte, rzecznictwo w imieniu uczestników/ek placówki. OSL ma tez za zadanie przygotować wraz z uczestnikami raz na 3 miesiące wydarzenie promujące klub aktywności oraz aktywność społeczną.
 3. Trening aktywności – głównym celem Treningu Aktywności jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych a także poprawę ich funkcjonowania w różnych aspektach życia. Trening Aktywności obejmuje między innymi wyjścia do miejsc użyteczności publicznej miasta Białystok oraz instytucji kultury. Jego zadaniem jest wspieranie pracujących beneficjentów przy realizacji ich zadań zawodowych a także pomoc w wejściu na rynek pracy beneficjentom rokującym na zatrudnienie. Ponadto służy rozwijaniu zainteresowań, podnoszeniu własnej samooceny i wiary we własne możliwości, ma pomagać budować pozytywny obraz siebie, pobudzać do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym. Celem treningu jest również nauka radzenia sobie z codziennymi obowiązkami, nawiązywania i utrzymywania relacji grupowych, radzenia sobie z emocjami (przyjmowanie krytyki, pochwał), reagowania w trudnych sytuacjach życiowych, posługiwania się urządzeniami codziennego użytku (komputer, drukarka, aparat fotograficzny, smartfon, tablet), dobierania stroju do określonej sytuacji społecznej, dbanie o wygląd i estetyczny strój, przygotowywania prostego posiłku. Spotkania indywidualne z trenerem aktywności.
 4. Poradnictwo psychologiczne – wsparcie psychologiczne przewidziane jest obowiązkowo dla beneficjentów biorących udział w projekcie. Metody i formy pracy dobiera psycholog i dostosowuje do indywidualnych potrzeb danej osoby (rozmowa, obserwacja, testy itp.). Wsparcie może być udzielane na przykład w takich sytuacjach jak pogorszenie nastroju, zmiany nastroju, trudne do opanowania pobudzenie, niepokój, stres, lęk, fobie, obawy, zamartwianie się, trudności w kontrolowaniu emocji, napięcie, problemy z pamięcią czy koncentracją uwagi. Wsparcie udzielane jest placówce w wyznaczonym czasie.
 5. Poradnictwo psychiatryczne – wsparcie psychiatry jest niezbędne, jeżeli nasi uczestnicy/uczestniczki mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, podczas terapii uczą się postrzegać siebie i świat w innej niż dotychczasowa perspektywie. Uczą się także wyrażania swoich emocji i smutku oraz relacji z otoczeniem. Jest to terapia indywidualna, z możliwością sesji rodzinnych. Wybór metod i form wsparcia dostosowuje lekarz psychiatra, indywidualnie pod kątem potrzeb danej osoby. Wsparcie jest placówce w wyznaczonym czasie, w pomieszczeniach do tego przygotowanych z odpowiednim wystandaryzowanym umeblowaniem.
 6. Warsztaty tematyczne – każdy warsztat skierowany do 10 uczestników/ek projektu w następujących obszarach tematycznych:
 • Warsztaty “Moje ciało bez tajemnic” – mają na celu poznanie osób niepełnosprawnych z budową ludzkiego organizmu, jego funkcjami i fizjologią. Ma też służyć edukacji seksualnej, która jest jednym z centralnych aspektów bycia człowiekiem. Jednym z zadań Warsztatów „Moje ciało bez tajemnic” jest ukształtowanie „osoby zdrowej seksualnie, czyli takiej, która akceptuje swoją płeć, przyjmuje role z nią związane (…)” (Obuchowska I., Jaczewski A., Rozwój erotyczny. Wydawnictwo Akademickie Żak, 2002). 50 godzin prowadzonych przez specjalistów – edukatorów.
 • Warsztaty “Moje prawa” – tematyka warsztatów koncentruje się głownie wokół praw osób niepełnosprawnych, tak aby uczestnicy/ki warsztatów poznali swoje prawa i umieli o nie walczyć. Osoby niepełnosprawne wymieniają swoje doświadczenia, rozmawiają, a następnie próbują reprezentować swoje interesy na zewnątrz. Warsztaty mają za zadanie pomóc w samodzielnym dbaniu o swoje potrzeby, sprawdzaniu się w różnego rodzaju rolach społecznych uświadamiać, że każdy człowiek zasługuje na równe traktowanie. 50 godzin prowadzonych przez specjalistę prawnika.
 • Warsztaty wizażu i stylizacji – obejmują szeroką gamę czynności wykonywanych codziennie przez każdego człowieka w zakresie higieny osobistej, dbania o swoje ciało, skórę, włosy, a także doboru stroju
  w zależności od sytuacji. 50 godzin prowadzonych przez specjalistki ds. wizażu i stylizacji.
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – tematyka warsztatów koncentruje się głównie na rozumieniu roli pracownika, jego obowiązków i praw oraz diagnozowaniu jego potencjałów i możliwości za pomocą specjalnych narzędzi diagnostycznych. 50 godzin prowadzonych przez specjalistę – doradcę zawodowego.

logo_pfron

 

 

Projekt „Trening Aktywności drogą do samodzielności!” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XV Konkursu o zlecanie realizacji zadań.