Wojewoda Podlaski
Białystok, dnia 13 stycznia 2023
 

Zaświadczenie

o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Nr Z-259414-20230113

 
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) zaświadcza się, że w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000259414 dokonano następującego wpisu:
 
1. Firma lub imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą: STOWARZYSZENIE MY DLA INNYCH
2. Oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej: brak wpisu
3. Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlKsiegaServlet?numerKsiega=000000259414&institutionId=79
4. Data wystawienia zaświadczenia:2023-01-13 08:44:16
 
Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego. Nie wymaga podpisu ani pieczęci