Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych:

„Usługi wspierające sposobem na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”
Okres realizacji: 01.04.2024 – 31.03.2025
Cel: Zwiększenie samodzielności, niezależności i aktywności społecznej 30 osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego poprzez świadczenie usługi asystenckiej w miejscu zamieszkania oraz poza nim.
Realizowane zadania:
– wsparcie pracownika socjalnego,
– realizacja usługi asystenckiej w miejscu zamieszkania oraz poza nim,
– spotkania integracyjne.
Wsparcie asystenta będzie obejmowało: pomoc w dotarciu do wyznaczonego miejsca, załatwianie spraw urzędowych, pomoc w drobnych pracach domowych, wspólne czytanie, spacery, wyjście do kawiarni, świątyni oraz inne wynikające z indywidualnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością. Usługa asystencka będzie świadczona przez asystentów osobistych oraz wolontariuszy.
Grupa docelowa:
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (bądź dokument równoważny) w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz długotrwale naruszoną sprawnością fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co utrudnia im udział w życiu społecznym. Wsparciem zostanie objętych minimum 30 osób z niepełnosprawnością.
Zakładane efekty i produkty: 
– poprawa funkcjonowania 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością w ich środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenie ich w życie społeczne,
– realizacja minimum 12.960 godzin usługi asystenckiej na rzecz beneficjentów ostatecznych projektu,
– organizacja minimum 4 spotkań integracyjnych dla beneficjentów ostatecznych projektu.
Wysokość przyznanej dotacji: 815 408,80 zł
Całkowita wartość zadania: 858 608,80 zł

Usługi wspierające sposobem na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – Harmonogram działań projektowych 2024

„Wsparcie Trenera Pracy w realizacji Zatrudnienia Wspomaganego”
Okres realizacji: 01.04.2024 -31.03.2027
Cel: Zwiększenie umiejętności 200 osób z niepełnosprawnościami (w całym okresie trwania Projektu) z terenu Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego w aktywnym poszukiwaniu pracy i utrzymaniu zatrudnienia.
Realizowane zadania:
Realizacja usługi zgodnie z 5-etapowym modelem Zatrudnienia Wspomaganego:
– ETAP I – Zaangażowanie klienta
– ETAP II – Tworzenie profilu zawodowego
– ETAP III – Znajdowanie pracy
– ETAP IV – Zaangażowanie pracodawcy
– ETAP V – Wsparcie w miejscu pracy i poza nim
Projekt oferuje również takie formy wsparcia jak:
– wsparcie coachingowe
– wsparcie psychologiczne
– zajęcia integracyjno-rekreacyjne
– warsztaty pro-zatrudnieniowe
Grupa docelowa:
200 dorosłych osób z niepełnosprawnością wymagających wsparcia zamieszkałych na terenie miasta Białystok oraz powiatu białostockiego
posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny.
Zakładane efekty i produkty:
Podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością posiadające największe trudności w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy. Rehabilitacja, jaką jest praca wpływa na wiele aspektów życia osobistego, w tym m. in. na:
– podniesienie jakości życia,
– zwiększenie dobrostanu psychicznego,
– podniesienie wiary we własne możliwości,
– podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych,
– rozwój kompetencji interpersonalnych,
– usprawnianie funkcji poznawczych,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz wiele innych.
Wysokość przyznanej dotacji: 9.781 620, 80 zł
Całkowita wartość Programu: 10.296 520, 80 zł

Wsparcie Trenera Pracy w realizacji Zatrudnienia Wspomaganego – Harmonogram działań projektowych 2024-2025

„Trening aktywności szansą na samodzielność”
Okres realizacji: 01.01.2023-31.03.2026
Cel: Zwiększenie samodzielności, autonomii i aktywności życiowej 50 osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Białystok oraz powiatu białostockiego, poprzez pracę nad samodzielnością i zaradnością w życiu codziennym a także rozwijanie ich kompetencji społecznych.
Realizowane zadania:
– Trening aktywności – zajęcia indywidualne mające na celu możliwie wszechstronny wzrost samodzielności oraz aktywności społecznej beneficjentów.
– Wsparcie psychologiczne – zajęcia indywidualne służące poprawie funkcjonowania beneficjentów w zakresie ich funkcji psychicznych, emocjonalnych, behawioralnych i społecznych z możliwością korzystania z terapii EEGBiofeedback;
– Zajęcia grupowe – wsparcie grupowe, włączające grupę beneficjentów w środowisko lokalne, tworzenie sieci kontaktów OzN, dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników;
– Warsztaty turystyczne – wyjazdowe zajęcia grupowe, mające na celu edukację, rekreację a także zadbanie o dobrostan i samopoczucie psychiczne beneficjentów;
– Wsparcie wolontariuszy;
– Organizator Społeczności Lokalnej – działania na rzecz OzN biorących udział w projekcie;
– Spotkania zespołu – konsultacje, analiza i diagnoza postępowania wobec beneficjentów.
Grupa docelowa:
Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 50 osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – niepełnosprawność intelektualna/zaburzenia psychiczne/całościowe zaburzenia rozwojowe/niepełnosprawność sprzężona, w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej, niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. Przy weryfikacji tego wskaźnika nie będą brani pod uwagę beneficjenci ostateczni z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi.
Zakładane efekty i produkty: Projekt ma być kontynuacją działań rehabilitacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie My dla Innych od 2008r. Jego celem jest zwiększenie samodzielności, autonomii i aktywności życiowej 50 osób z niepełnosprawnościami (niepełnosprawność intelektualna/zaburzenia psychiczne/całościowe zaburzenia rozwojowe/niepełnosprawności sprzężone w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym), poprzez pracę nad samodzielnością i zaradnością w życiu codziennym, a także rozwijanie ich kompetencji społecznych. Projekt zakłada rehabilitację uczestników, którzy jej wymagają i wyrażają na to chęci. Każdemu uczestnikowi zapewnimy wsparcie zindywidualizowane oraz dostosowane do potrzeb i możliwości.
Dofinansowanie:
Dotacja przyznana na I okres finansowania: 974.700,00 zł
Dotacja przyznana na II okres finansowania: 1.015.270,00 zł
Dotacja przyznana na III okres finansowania: 1.090.900,00 zł
Całkowita wartość:
Wartość projektu zaplanowana na I okres finansowania: 1.150.146,00 zł
Wartość projektu zaplanowana na II okres finansowania: 1.198.018,60 zł
Wartość projektu zaplanowana na III okres finansowania: 1.287.262,00 zł

Trening aktywności szansą na samodzielność – Harmonogram działań projektowych 2024-2025

„Mieszkalnictwo treningowe szansą na rozwój i niezależność”
Okres realizacji: 01.05.2023-31.03.2026
Cel: Zwiększenie samodzielności 40 osób z niepełnosprawnością (w całym okresie realizacji projektu) poprzez pobyt w mieszkaniu treningowym. Możliwie wszechstronne podniesienie stopnia sprawności uczestników w prowadzeniu samodzielnego życia oraz wzrost kompetencji umożliwiających im pełnienie różnorodnych ról społecznych i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Realizowane zadania:
Projekt zakłada prowadzenie 7 mieszkań treningowych. 6 mieszkań przeznaczonych będzie dla BO, którzy są przygotowani, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym, na samodzielne zamieszkanie i nie wymagają całodobowej opieki, potrzebują jednak wszechstronnego treningu rozwijającego kompetencje w procesie usamodzielniania. 1 mieszkanie zapewni możliwość opieki nocnej dla OzN, które mają trudność z samodzielnym przebywaniem w mieszkaniu w nocy, co może być spowodowane specyfiką niepełnosprawności bądź wcześniejszą niemożliwością samodzielnego przebywania w mieszkaniu/w środowisku rodzinnym.
Projekt oferuje następujące formy wsparcia:
– Etap dopasowania – symulacja dnia codziennego,
– Trening samodzielności,
– Wsparcie psychologiczne,
– Wyjścia grupowe i integracyjne,
– Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej.
Grupa docelowa:
W I okresie realizacji projektu planowane jest objęcie wsparciem 20 OzN. W II okresie finansowania planowane jest objęcie wsparciem również 20 OzN,
z czego 10 OzN będą osobami nowo zrekrutowanymi, pozostałe 10 osób będzie kontynuowało wsparcie w mieszkaniach treningowych. W III okresie finansowania planowane jest objęcie wsparciem 20 OzN, z czego 10 OzN będą osobami nowo zrekrutowanymi, pozostałe osoby będą kontynuowały wsparcie z poprzednich okresów. BO będą pełnoletnimi mieszkańcami miasta Białystok oraz powiatu białostockiego, posiadającymi odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność. Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności będzie
stanowić nie więcej niż 10% ogółu BO.
Zakładane efekty i produkty:
Podniesienie poziomu samodzielności życiowej, umiejętności społecznych, zwiększenie aktywności i zaradności życiowej, pewności siebie oraz własnej skuteczności a w efekcie poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Białystok oraz powiatu białostockiego. Dzięki wsparciu projektu i zamieszkaniu w mieszkaniach treningowych OzN zdobędą zdolności niezależnego funkcjonowania w naturalnym środowisku przy różnym zakresie wsparcia społecznego. Uzyskają zdolność świadomego i samo stanowiącego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Dzięki wsparciu beneficjenci zwiększą i/lub zdobędą umiejętności potrzebne w życiu codziennym. Tym samym zmniejszy się poziom ich wykluczenia społecznego. Zakładamy, że 40 osób ukończy zaplanowaną dla nich ścieżkę wsparcia, a minimum 12 osób z niepełnosprawnością zwiększy swoją samodzielność, autonomię i aktywność życiową, poprzez długą i efektywną pracę nad samodzielnością i zaradnością w życiu codziennym a także rozwijanie swoich kompetencji społecznych.
Dofinansowanie:
Dotacja przyznana na I okres finansowania: 1.061.198.20 zł
Dotacja przyznana na II okres finansowania: 1.153.790,44 zł
Dotacja przyznana na III okres finansowania: 1.187.104,20 zł
Całkowita wartość:
Wartość projektu zaplanowana na I okres finansowania: 1.108.598,20 zł
Wartość projektu zaplanowana na II okres finansowania: 1.201.190,44 zł
Wartość projektu zaplanowana na III okres finansowania: 1.234.504,20 zł

Mieszkalnictwo treningowe szansą na rozwój i niezależność – Harmonogram działań projektowych 2024-2025

„Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu”
Okres realizacji: 01.05.2023-31.03.2024
Cel: Celem głównym realizacji zadania jest zwiększenie możliwości niezależnego życia niepełnosprawnych pracowników Zakładów Aktywności  awodowej poprzez podniesienie jakości świadczonego im wsparcia dzięki przeprowadzeniu kompleksowych szkoleń warsztatowych i podniesieniu kompetencji 144 pracowników personelu zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej z terenu całego kraju.
Realizowane zadania:
– Organizacja szkoleń warsztatowych dla personelu Zakładów Aktywności Zawodowej z terenu całego kraju. Planowane są dwa moduły szkoleniowe:
• moduł A – szkolenie skierowane do instruktorów, trenerów, osób bezpośrednio wspierających OzN w pracy pn. „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej w ZAZ i na wolnym rynku” – 4 edycje 3-dniowych szkoleń warsztatowych (4 grupy 14- osobowe – łącznie zostanie przeszkolonych 56 osób)
•  moduł B – szkolenie skierowane do pracowników ZAZ zajmujących się wsparciem terapeutycznym i rehabilitacyjnym pracowników niepełnosprawnych pn. „Metody działań i sposoby wsparcia rehabilitacyjnego służące podnoszeniu jakości pracy OzN” – 2 edycje 3-dniowych szkoleń warsztatowych 2 grupy 14-osobowe – łącznie zostanie przeszkolonych 28 osób)
– Organizacja spotkania sieciującego – szkolenie warsztatowe dedykowane dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy ZAZ (kierowników działów usług i produkcji ZAZ) i za dostępność w ZAZ pn. „Zadania ZAZ dotyczące wsparcia OzN w niezależnym życiu” – 4-dniowe szkolenie warsztatowe dla 60 osób (ze względu na dużą ilość osób zostaną wyodrębnione 3 grupy szkoleniowe po 20 osób). Spotkanie będzie miało również na celu podsumowanie zrealizowanych wcześniej działań.
– Doradztwo dla Zakładów Aktywności Zawodowej – działanie będzie realizowane po zakończeniu szkoleń i spotkania sieciującego. Zaplanowano łącznie 288 godzin doradztwa.
Grupa docelowa: Uczestnikami projektu (BO) będą zrekrutowane na szkolenie osoby stanowiące personel w Zakładach Aktywności Zawodowej, które będą kierowane na szkolenie przez dyrektorów/kierowników ZAZ w celu podniesienia swoich kompetencji. Wnioskodawca planuje zrekrutować łącznie 84 osoby na szkolenia oraz 60 osób na spotkanie sieciujące. Będą to osoby z terenu całej Polski.
Zakładane efekty i produkty:
Wzrost kompetencji 144 pracowników personelu zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej z terenu całego kraju. Wzrost kwalifikacji osób zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej wpłynie na:
– wyższą jakość i efektywność usługi Zatrudnienia Wspomaganego świadczonej przez kadrę ZAZ w Polsce,
– zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością mających szczególne trudności w wejściu na rynek pracy,
– poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością dzięki większej dostępności do efektywnej usługi aktywizacji zawodowej.
Przyznana dotacja na realizację projektu – 194.400,00 zł
Całkowita wartość projektu – 258.260,87 zł

„Otwarte drzwi”

Okres realizacji: 01.05.2022-31.03.2025
Cel: Podniesienie poziomu umiejętności społecznych poprzez naukę nowych ról społecznych bądź odbudowanie tych, których wykonanie stało się utrudnione, podniesienie samodzielności i zaradności życiowej, a w efekcie poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym 32 osób z niepełnosprawnościami.
Realizowane zadania:
− Terapia środowiskowa,
− Grupowe zajęcia usamodzielniające,
− Warsztaty z elementami psychoedukacji,
− Wsparcie psychologiczne,
− Psychoterapia,
− Konsultacja psychiatryczna,
− Konsultacje prawnicze,
− Wsparcie wolontariuszy – zajęcia indywidualne i grupowe,
− Indywidualne zajęcia rekreacyjne,
− Organizowanie społeczności lokalnej,
− Spotkania zespołu realizującego program.
Grupa docelowa:
Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – choroby/zaburzenia psychiczne/niepełnosprawność sprzężona, ale także z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością intelektualną (z doświadczeń wieloletniej pracy kadry Stowarzyszenia wynika, iż niejednokrotnie symbol 12-C, lub 01-U zostaje przypisany osobie, która w rzeczywistości boryka się także lub głównie z zaburzeniami
psychicznymi, co nie jest odzwierciedlone w dokumencie), w stopniu umiarkowanym i znacznym, grupą inwalidzką (I i II) lub orzeczeniem o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także posiadające szczególne trudności w funkcjonowaniu w swoim środowisku lokalnym, które bez wsparcia nie mają szans na aktywne włączenie się w środowisko lokalne oraz samodzielne korzystanie z jego zasobów.
Zakładane efekty i produkty:
Zakładamy, że 32 osoby ukończą swoją zaplanowaną ścieżkę wsparcia, a u min. 12 osób skutkiem będzie zwiększenie ich samodzielności, autonomii i aktywności życiowej, poprzez długą i efektywną pracę nad samodzielnością i zaradnością w życiu codziennym a także rozwijanie swoich kompetencji społecznych. Spodziewamy się również poprawy funkcjonowania w środowisku lokalnym. Beneficjenci staną się bardziej samodzielni, odważni, otwarci do świata i ludzi, chętnie będą korzystać z miejsc użyteczności publicznej w rejonie zamieszkania i nie tylko a tym samym zwiększy się ich poczucie własnej wartości, samoakceptacji oraz pewności siebie. Dodatkowo zakładamy, że taka nowoczesna forma rehabilitacji osób z chorobami
i zaburzeniami psychicznymi przyczyni się do poprawy ich jakości życia, nadaniu mu na nowo sensu oraz minimalizacji stygmatyzacji i wykluczeniu tych osób. Zakładamy również, że poprzez takie działania środowiskowe przyczyniamy się do deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorującymi psychicznie, zmniejszymy odsetek hospitalizacji wśród uczestników projektu poprzez umacnianie i szybkie reagowanie oraz monitoring ścieżki wsparcia.
Dofinansowanie:
Dotacja przyznana na I okres finansowania: 506.828,61 zł
Dotacja przyznana na II okres finansowania: 680.956,00 zł
Dotacja przyznana na III okres finansowania: 851.928,00 zł
Całkowita wartość:
Wartość projektu zaplanowana na I okres finansowania: 513.868,61 zł
Wartość projektu zaplanowana na II okres finansowania: 689.356,00 zł
Wartość projektu zaplanowana na III okres finansowania: 860.928,00 zł

Otwarte drzwi – Harmonogram działań projektowych 2024-2025

„Zatrudnienie Wspomagane osób z niepełnosprawnością”
Okres realizacji: 03.2021 r. do 30.04.2024 r.
Cel: Zwiększenie umiejętności 180 osób z niepełnosprawnościami (w całym okresie trwania Projektu) z terenu Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego w aktywnym poszukiwaniu pracy i utrzymaniu zatrudnienia.
Realizowane zadania:
Zadanie jest realizowane zgodnie z 5-etapowym modelem Zatrudnienia Wspomaganego:
– ETAP I – Zaangażowanie klienta
– ETAP II – Tworzenie profilu zawodowego
– ETAP III – Znajdowanie pracy
– ETAP IV – Zaangażowanie pracodawcy
– ETAP V – Wsparcie w miejscu pracy i poza nim
Projekt oferuje również takie formy wsparcia jak:
– wsparcie psychologiczne
– samopomocowa grupa wsparcia
– warsztaty pro-zatrudnieniowe
– wsparcie coachingowe
Grupa docelowa:
W I okresie realizacji zadania wsparciem objęto łącznie 58 OzN, w II okresie realizacji zadania wsparciem objęto łącznie 106 OzN, w III okresie realizacji
zadania liczba BO zostanie zwiększona do 180 OzN wymagających wsparcia, z czego znaczną część będą stanowiły osoby, względem których będzie to kontynuacja działań TP w modelu ZW prowadzonych obecnie oraz we wcześniejszych okresach finansowania. Będą to pełnoletni mieszkańcy miasta Białystok oraz powiatu białostockiego, posiadający dokument potwierdzający niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym bądź lekkim. Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności będzie stanowić nie więcej, niż 20% ogółu BO.
Zakładane efekty i produkty:
W I okresie realizacji zadania 29 osób z niepełnosprawnością podjęło zatrudnienie, z czego 23 osoby z niepełnosprawnością utrzymały zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
W II okresie realizacji zadania 35 osób z niepełnosprawnością podjęło zatrudnienie, z czego 32 osoby z niepełnosprawnością utrzymały zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
W III okresie realizacji projektu zaplanowano podjęcie zatrudnienia przez 32 osoby z niepełnosprawnością w ramach umowy o pracę oraz 40 osób z
niepełnosprawnością w ramach umowy cywilnoprawnej.
Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością ma pozytywny wpływ na wszystkie aspekty życia uczestników biorących udział w realizacji projektu (m.in. na podniesienie jakości życia, znalezieniu motywacji i celu do działania, wzrost umiejętności i kompetencji, wzrost wiary we własne możliwości, proces usamodzielnienia itp.).
Dofinansowanie:
W I okresie finansowania rozliczono dotację w wysokości: 738.953,94 zł.
W II okresie finansowania rozliczono dotację w wysokości: 977.148,28 zł.
Dotacja przyznana na III okres finansowania: 2.391.645 zł
Całkowita wartość:
W I okresie finansowania rozliczono wartość projektu w wysokości 821.093,94 zł
W II okresie finansowania rozliczono wartość projektu w wysokości 1.085.748,28 zł
Wartość projektu zaplanowana w III okresie finansowania: 2.657.445 zł

„Wsparcie Trenera Pracy osób z niepełnosprawnością”
Okres realizacji: 01.2020 r. do 31.03.2023 r.
Cel: Zwiększenie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych 100 OzN (w całym okresie trwania projektu) z terenu Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego oraz ich samodzielności w aktywnym poruszaniu się po rynku pracy.
Realizowane zadania:
Zadanie było realizowane zgodnie z 5-etapowym modelem Zatrudnienia Wspomaganego:
ETAP I – Zaangażowanie klienta
ETAP II – Tworzenie profilu zawodowego
ETAP III – Znajdowanie pracy
ETAP IV – Zaangażowanie pracodawcy
ETAP V – Wsparcie w miejscu pracy i poza nim
Projekt oferował również takie formy wsparcia jak:
– wsparcie psychologiczne
– samopomocowa grupa wsparcia
– warsztaty pro-zatrudnieniowe
– szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
– szkolenia i warsztaty ogólnorozwojowe
– trening funkcji poznawczych
Grupa docelowa: W I okresie realizacji zadania wsparciem objęto łącznie 41 OzN, w II okresie realizacji zadania wsparciem objęto łącznie 87 OzN, w III okresie realizacji zadania wsparciem objęto łącznie 106 osób z niepełnosprawnością.
Zakładane efekty i produkty:
W I okresie realizacji zadania 23 osoby z niepełnosprawnością podjęły zatrudnienie, z czego 6 osób z niepełnosprawnością utrzymało zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
W II okresie realizacji zadania 72 osoby z niepełnosprawnością podjęły zatrudnienie, z czego 45 osób z niepełnosprawnością utrzymało zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Na koniec III okresu realizacji zadania 63 osób z niepełnosprawnością utrzymywały zatrudnienie, z czego 3 osoby w ramach umowy zlecenie. 38 osób utrzymało zatrudnienie powyżej 12 miesięcy, 14 osób utrzymało zatrudnienie powyżej 6 miesięcy. Działania prowadzone w ramach realizacji projektu zapewniły osiągnięcie celu projektu w wymiarze wyższym niż określony we wniosku o dofinansowanie. Rehabilitacja zawodowa OzN ma pozytywny wpływ na wszystkie aspekty życia uczestników biorących udział w realizacji projektu (m.in. na podniesienie jakości życia, znalezienie motywacji i celu do działania, wzrost umiejętności i kompetencji, wzrost wiary we własne możliwości, proces usamodzielnienia, itp.).
Dofinansowanie:
W I okresie finansowania rozliczono dotację w wysokości: 406.819,00 zł
W II okresie finansowania rozliczono dotację w wysokości: 899.911,43 zł
W III okresie finansowania rozliczono dotację w wysokości: 899.996,88 zł
Całkowita wartość:
W I okresie finansowania rozliczono wartość projektu w wysokości 452.319,00 zł
W II okresie finansowania rozliczono wartość projektu w wysokości 999.911,43 zł
W III okresie finansowania rozliczono wartość projektu w wysokości 999.996,88 zł

„Trening aktywności sposobem na aktywne życie”
Okres realizacji: 01.01.2020-31.03.2023
Cel: Zwiększenie samodzielności, autonomii i aktywności życiowej 50 osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Białystok oraz powiatu białostockiego, poprzez pracę nad samodzielnością i zaradnością w życiu codziennym a także rozwijanie ich kompetencji społecznych.
Realizowane zadania:
– Trening aktywności -zajęcia indywidualne mające na celu możliwie wszechstronny wzrost samodzielności oraz aktywności społecznej
beneficjentów.
– Wsparcie psychologiczne wraz z terapią EEG-Biofeedback – zajęcia indywidualne służące poprawie funkcjonowania beneficjentów w zakresie ich
funkcji psychicznych, emocjonalnych, behawioralnych i społecznych z możliwością korzystania z terapii EEG Biofeedback.
– Zajęcia grupowe – wsparcie grupowe, włączające grupę beneficjentów w środowisko lokalne, tworzenie sieci kontaktów OzN, dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników.
– Warsztaty turystyczne – wyjazdowe zajęcia grupowe, mające na celu edukację, rekreację a także zadbanie o dobrostan i samopoczucie psychiczne
beneficjentów.
– Wsparcie wolontariuszy.
– Organizowanie społeczności lokalnej.
– Spotkania zespołu – konsultacje, analiza i diagnoza postępowania wobec beneficjentów.
Grupa docelowa:
Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 50 osób z niepełnosprawnością, w tym 12 osób w I roku realizacji projektu, 32 osoby w II roku realizacji projektu i 50 osób w III roku realizacji projektu posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – niepełnosprawność intelektualna/zaburzenia psychiczne/całościowe zaburzenia rozwojowe/niepełnosprawność sprzężona, w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, grupą inwalidzką (I,II,III) lub orzeczeniem o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej, niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. Przy weryfikacji tego wskaźnika nie będą brani pod uwagę beneficjenci ostateczni z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi. Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej, niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu.
Zakładane efekty i produkty:
Zwiększenie samodzielności, autonomii i aktywności życiowej 30 osób z niepełnosprawnością, poprzez długą i efektywną pracę nad samodzielnością
i zaradnością w życiu codziennym, a także rozwijanie swoich kompetencji społecznych. Planowana jest poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym. Beneficjenci staną się bardziej samodzielni, odważni, otwarci do świata i ludzi, chętnie będą korzystać z miejsc użyteczności publicznej w rejonie zamieszkania i nie tylko a tym samym zwiększy się ich poczucie własnej wartości, samoakceptacji oraz pewności siebie.
Dofinansowanie:
W I okresie finansowania rozliczono dotację w wysokości: 186 754,50 zł
W II okresie finansowania rozliczono dotację w wysokości: 583.852,02 zł
W III okresie finansowania rozliczono dotację w wysokości: 785.898,00 zł
Całkowita wartość:
W I okresie finansowania rozliczono wartość projektu w wysokości: 202.309,08 zł
W II okresie finansowania rozliczono wartość projektu w wysokości: 614.996,02 zł
W III okresie finansowania rozliczono wartość projektu w wysokości: 827.297,99 zł

Finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
Okres realizacji: 
01.02.2024-31.12.2024
Cel: 
Poprawa funkcjonowania 25 osób z niepełnosprawnością w ich środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenie ich w życie społeczne. Wsparciem w ramach realizacji zadania zostanie objętych co najmniej 25 osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego, w łącznej liczbie 18 169 godzin.
Realizowane zadania:
– Usługi asystencji osobistej będą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
• załatwianiu spraw urzędowych przez uczestnika,
• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
Grupa docelowa:
– co najmniej 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, w łącznym wymiarze 5 040 godzin (maksymalnie 840 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością),
– co najmniej 19 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w łącznym wymiarze 13 129 godzin (maksymalnie 720 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością).
Zakładane efekty i produkty:
– wzrost samodzielności osób z niepełnosprawnością,
– zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością,
– częściowe lub całkowite uniezależnienie osób z niepełnosprawnością od instytucji pomocowych,
– częściowe odciążenie rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnością,
– ograniczenie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością,
– eliminacja wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością.
Wysokość przyznanej dotacji: 
800 000,00 zł
Całkowita wartość Programu: 
823 610,00 zł

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
Okres realizacji: 10.04.2023-10.12.2023
Cel: Poprawa funkcjonowania 21 dorosłych osób z niepełnosprawnością w ich środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenie ich w życie społeczne. Wsparciem w ramach realizacji zadania zostanie objętych co najmniej 21 osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Białystok, w łącznej liczbie 5 970 godzin.
Realizowane zadania:
– Usługi asystencji osobistej będą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
• załatwianiu spraw urzędowych przez uczestnika,
• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
Grupa docelowa:
– co najmniej 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, w łącznym wymiarze 1 040 godzin (maksymalnie 520 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością),
– co najmniej 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w łącznym wymiarze 3 130 godzin
(maksymalnie 313 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością),
– co najmniej 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w łącznym wymiarze 1 800 godzin (maksymalnie 200 godzin rocznie na 1 osobę z niepełnosprawnością).
Zakładane efekty i produkty:
– 21 osób z niepełnosprawnością otrzyma możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego w miejscu swojego zamieszkania i poza nim,
– wzrost samodzielności 21 osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
– częściowe lub całkowite uniezależnienie osób z niepełnosprawnością od instytucji pomocowych,
– częściowe odciążenie rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnością,
– zwiększenie aktywności społecznej 21 osób z niepełnosprawnością poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych lub społecznych,
– ograniczenie dyskryminacji oraz wyeliminowanie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością poprzez udział w życiu lokalnej społeczności,
– zrealizowanie 5.970 godzin usługi asystenckiej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wysokość przyznanej dotacji: 301 410,00 zł
Całkowita wartość Programu: 602 820,00 zł
Data podpisania umowy: Luty 2023