Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Stowarzyszenia My dla Innych

Stowarzyszenie My dla Innych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Stowarzyszenia My dla Innych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (Pliki PDF, DOC) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Reduta-Pieczywek.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Stowarzyszenie My dla Innych

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie My dla Innych posiada obiekty na terenie miasta Białegostoku. Niektóre z obiektów posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.
Siedziba główna Stowarzyszenia
ul. Morelowa 23 
15 – 802  Białystok
Biuro Stowarzyszenia My dla Innych, ul. Morelowa 23, 15-802 Białystok
Budynek mieści się w domu jednorodzinnym.  Obiekt posiada bariery architektoniczne. Przed budynkiem brak parkingu z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostęp do budynku ograniczony jest dla osób poruszających się na wózku. Przy głównym wejściu do budynku znajdują się schody. Osoba poruszająca się na wózku może skorzystać ze schodołazu, który zostanie uruchomiony po wcześniejszym zgłoszeniu. Za głównymi drzwiami wejścia do budynku, znajduje się przedsionek z zaznaczonymi progami, co ogranicza dostęp osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózku inwalidzkim.
Na parterze budynku znajdują: recepcja, biuro kierownika ZAZ oraz sala szkoleniowa. Na pierwszym piętrze znajdują się biuro księgowo-kadrowo i biuro projektów.
Osoba z ograniczeniami w poruszaniu się zostanie obsłużona na poziomie parteru w godz. pracy biura od 8.00-16.00
Brak jest toalety przystosowanej specjalnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W lokalu można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
W budynku i przed nim brak informacji głosowych i informacji o prawie wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

By umożliwić choć w pewnym stopniu, poruszanie się w budynku osobom niewidomym, oznaczyliśmy wejścia do poszczególnych pomieszczeń tabliczkami w języku Braille’a. 

Sklep Charytatywny My dla Innych znajduje się przy ulicy Antoniuk Fabryczny 34. 
Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście do Sklepu Charytatywnego My dla Innych znajduje się od głównej ulicy. Część handlowa znajduje się na podwyższeniu, co ogranicza dostęp osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózku inwalidzkim.
Dostęp do pomieszczeń biurowych, rehabilitacji, znajdujących się na piętrze jest utrudniony ze względu na obecność klatki schodowej i brak windy.
W budynku i przed nim brak informacji głosowych i informacji o prawie wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

By umożliwić choć w pewnym stopniu, poruszanie się w budynku osobom niewidomym, oznaczyliśmy wejścia do poszczególnych pomieszczeń tabliczkami w języku Braille’a.  
W Sklepie Charytatywnym My dla Innych można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
W budynku – brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Pozostałe pracownie Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych, jak: pracownia fotograficzna, recyklingowa oraz pralnia zlokalizowane są przy ul. Siewnej 2 w Białymstoku.
Do budynku prowadzi obarierowane wejście z pięcioma schodami. Brak jest jeszcze podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu. Budynek znajduje się na parterze.
W budynku i przed nim brak informacji głosowych i informacji o prawie wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

By umożliwić choć w pewnym stopniu, poruszanie się w budynku osobom niewidomym, oznaczyliśmy wejścia do poszczególnych pomieszczeń tabliczkami w języku Braille’a. 
W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe przygotowane i odpowiednio oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Poradnia Psychologiczna My dla Innych
Ośrodek Wsparcia Środowiskowego Otwarte drzwi
Biuro Mieszkalnictwa Wspomaganego

Placówki mieszczą się w parterowym budynku zlokalizowanym w Białymstoku przy ul. Kolejowej 12/1. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Z parkingu, do chodnika prowadzącego do drzwi wejściowych, prowadzi podjazd ułatwiający dostęp przez niewysoki krawężnik dla osób z dysfunkcją ruchu. Oświetlenie przed budynkiem uruchamia się automatycznie. Wejście do lokali z poziomu parteru, bez barier komunikacyjnych. Na drzwiach wejściowych umieszczona jest informacja o prawie wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku i przed nim brak informacji głosowych. Przed drzwiami wejściowymi, na wysokości 1m umieszczony jest dzwonek służący osobom, które wymagają wsparcia. Ciągi komunikacyjne, drzwi wejściowe i wewnętrzne dostosowane do użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie pomieszczenia pozbawione są barier architektonicznych. W budynku nie ma progów, toaleta jest w pełni dostosowana do użytku osób z niepełnosprawnościami. W lokalu można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Centrum Asystentury i Wolontariatu
Mieści się przy ul. Bema 2 w lok. 210 i 210A (II p.) w Białymstoku. Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Bema znajdujące się na niskim parterze z możliwością skorzystania z windy dla osób z dysfunkcją ruchu. Dostęp do lokali umiejscowionych na I i II piętrze budynku jest poprzez szeroką klatką schodową, lub windę dostosowaną do użytkowania przez osoby poruszające się wózkiem. Lok. 210 jest dostosowany do wjazdu i
użytkowania przez osoby poruszające się wózkiem. Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe przygotowane i
odpowiednio oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku i przed nim brak informacji głosowych i informacji o prawie wstępu z psem
asystującym lub psem przewodnikiem. W lokalach można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na obu piętrach budynku.

Biuro Trenerów Pracy przy ul. Legionowej 28 lok. 301 i 302 (3 piętro).
Cały budynek, w którym znajduje się Biuro Trenerów Pracy jest dostępny architektonicznie. Do budynku można się dostać trzema wejściami.
Wejście główne od ulicy Legionowej z podjazdem, na parterze znajdują się 2 windy osobowe (mieszczące 2 wózki inwalidzkie aktywne lub jeden elektryczny), które mają udźwig 630 kg oraz winda towarowa, która ma udźwig do 1000 kg. Wszystkie windy wyposażone są w oznaczenia świetlne i przyciski na odpowiedniej wysokości. Wejście drugie od ul. Mariańskiego usytuowane jest na wysokim parterze, prowadzą do niego schody bez podjazdu ( 11 stopni o wysokości 17 cm). Podjazd dla wózków znajduje się po prawej od wejścia stronie schodów. Po obu stronach podjazdu są poręcze. Znajdują się trzy windy: dwie osobowe mieszczące 2 wózki inwalidzkie aktywne lub jeden elektryczny) jedna towarowa. Jedna z wind ma udźwig 630 kg, kolejna 1000 kg (13 osób). Winda towarowa (zapasowa) również, ma udźwig 1000 kg lecz dojeżdża jedynie na drugie piętro, gdzie zatrzymuje się jedna z wind pasażerskich o udźwigu 1000 kg (13 osób), która porusza się już od piętra 0 do ostatniego. Windy wyposażone są w oznaczenia świetlne.
Wejście trzecie od ul. Pięknej z parkingu wielopoziomowego z utrudnieniami w dostępie osób poruszających się na wózku – około 14 cm stopień oraz próg w drzwiach. Dostęp do tych samych wind, co od wejścia głównego z ul. Legionowej. Brak wyznaczonych i odpowiednio oznaczonych miejsc parkingowych na parkingu wielopoziomowym. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze zaraz przy windach po prawej stronie. Oświetlenie w budynku uruchamia się automatycznie (czujniki ruchu). W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak jest również oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Przed budynkiem znajduje się płatny parking z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. W Biurze Trenerów Pracy można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Posiadamy w kadrze osoby posługujące się polskim językiem migowym (PJM).

Warsztat Terapii Zajęciowej My dla Innych, ul. Transportowa 4, 15-399 Białystok
Siedziba WTZ mieści się w budynku Hotelu Turystycznego, na II piętrze.
Przy głównym wejściu do hotelu znajdują się schody oraz podjazd z barierkami.
Na prawo od recepcji hotelu znajdują się schody prowadzące na II piętro. Obok schodów znajduje się również winda, która umożliwia swobodne dotarcie do WTZ osobom z dysfunkcją ruchu. Winda posiada sygnalizację optyczną tj. podświetlane przyciski. Niestety winda nie posiada sygnalizacji dźwiękowej i komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.
Wejście do pomieszczeń WTZ znajduje się naprzeciwko windy.
Pomieszczenia należące do WTZ rozmieszczone są wzdłuż długiego, ale dosyć wąskiego korytarza, co może utrudniać swobodne poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Na całej długości korytarza, po prawej stronie znajdują się barierki ułatwiające poruszanie się osobom z dysfunkcją ruchu. Nie wszystkie pomieszczenia WTZ są pozbawione barier architektonicznych. Na wejściu do gabinetu psychologa znajduje się wysoki próg, a w niektórych pracowniach nie ma możliwości swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim.
Jedna z toalet w WTZ przystosowana jest specjalnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W całym budynku hotelu, jak i w pomieszczeniach WTZ brak informacji głosowych oraz informacji o prawie wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Jednakże, pomimo braku oficjalnych informacji, istnieje możliwość wejścia z psem na teren hotelu.
W pomieszczeniach WTZ nie ma pętli indukcyjnych.
W całym budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem hotelu znajduje się ogólnodostępny parking, niestety brak jest miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością.
Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu w WTZ.

Klub Aktywności przy ul. Antoniuk Fabryczny 7/2, Białystok
Budynek dwupiętrowy, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do budynku usytuowane jest na parterze, bez windy dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony – wejście na teren przez furtkę, do której prowadzą schody (8). W okolicy są parkingi ogólnodostępne, brak miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Projektując ten serwis opieraliśmy się na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0.) Mówią one jak projektować serwisy internetowe żeby były dostępne dla każdego – bez względu na jego niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta.

Wytyczne te mają 3 poziomie dostępności. Naszym obecnym celem jest pełna zgodność serwisu z drugim z tych poziomów – AA.

Codziennie pracujemy nad dostępnością serwisu. Na poziomie technicznym wspierają nas doświadczeni programiści. My zabiegamy o jak najwyższy poziom dostępności publikowanych w serwisie treści. Korzystamy również z pomocy specjalistów ds. dostępności.

Robimy wszystko żeby ten serwis był przyjaznego i dostępny dla każdego.