Stowarzyszenie My dla Innych

Misją Stowarzyszenia My dla Innych jest pomoc drugiemu człowiekowi w jego podmiotowym funkcjonowaniu.

Stowarzyszenie My dla Innych powstało w 2008 roku.
Wizją naszej organizacji jest perspektywa funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami, która jest równoprawnym obywatelem Miasta Białegostoku, swojego miejsca zamieszkania. W maksymalnie możliwy sposób samodzielnie funkcjonuje w swojej społeczności lokalnej, czerpie dochód ze świadczonej przez siebie pracy, mieszka w społeczności miejskiej w niemasowym podmiocie, aktywnie spędza czas wolny w grupie rówieśniczej.

Dlatego prowadzimy placówki, które mają na celu  realizację naszej wizji. 

Celem Stowarzyszenia jest

Pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Pomoc Społeczna

Ochrona i promocja zdrowia

Działania na rzecz społeczności lokalnej.

Rozwijanie idei wolontariatu oraz edukacji rówieśniczej

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Zarząd Stowarzyszenia My dla Innych
Rafał Średziński - Prezes Zarządu

Rafał Średziński

Prezes Zarządu

Pomysłodawca grupy inicjatywnej My dla Innych a później Stowarzyszenia; magister Politologii spec. zarządzanie zmianą w społeczności lokalnej Collegium Civitas. Licencjat – Praca socjalna Uniwersytet w Białymstoku; laureat nagrody im. Heleny Radlińskiej przyznawanej przez Krajowy ośrodek EFS oraz Stowarzyszenie CAL; Trener Umiejętności Społecznych (certyfikat nr: ARUTII/TUSIV/8.1.1/BFKK/12). Uczestnik wielu szkoleń i treningów m. in. TSR, Dialog Motywacyjny, Train -The-Trainers, Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego nr 686, praca własna. Osobiście uważa, że nie metoda a relacja z klientem jest źródłem zmian odbieranych przez klienta jako sukces.
Współtwórca białostockiego kompleksowego systemu wsparcia opartego o ZAZ, WTZ, Zatrudnienie Wspomagane, Mieszkania Wspomagane, Usługi Asystencji, Klub Aktywności.
Hobbystycznie pszczelarz.

Anna Aleksiejczuk

Wiceprezes Zarządu

Oligofrenopedagog, socjoterapeuta animator pedagogiki zabawy; absolwentka WSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej My dla Innych oraz nauczyciel terapii zajęciowej w Policealnej Szkole Medycznej EDUCENTRUM. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnaściami, animacji grupy, pracy z młodzieżą itp. Autorka i prowadząca wiele szkoleń z zakresu wolontariatu, rozwoju osobistego, pracy z grupą. W latach 2003 – 2012 Sekretarz Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA, w latach 2006-2010 Regionalny Koordynator Programu Projektor – wolontariat studencki Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności;
W Stowarzyszeniu My dla Innych przyczyniła się do rozwoju usług asystencji osobistej oraz wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej.

Marta Reduta-Pieczywek - Sekretarz Zarządu

Marta Reduta-Pieczywek

Sekretarz Zarządu

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła roczne Studium Reintegracji Społecznej. Od wielu lat związana z III sektorem i realizacją projektów. W Stowarzyszeniu początkowo pracowała jako koordynator oraz asystent wielu projektów realizowanych na rzecz środowisk lokalnych. Współinicjatorka i pomysłodawca powstania Ośrodka Wsparcia Środowiskowego w Stowarzyszeniu. Obecnie zatrudniona jako Organizator Społeczności Lokalnej na rzecz osób z trudnościami natury zdrowia psychicznego.

Anna Puchalska - Skarbnik Zarządu

Anna Puchalska

Skarbnik

Mgr teologii,  koordynator finansowy wszystkich projektów realizowanych przez Stowarzyszenie od początku jego powstania, księgowa Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów Uniwersytetu w Białymstoku, ukończyła kurs samodzielnego księgowego.

Dorota Rutkowska-Roszkowska - Członek Zarządu

Dorota Rutkowska-Roszkowska

członek zarządu

Absolwentka Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie na dwóch kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne oraz Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną; Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku: Finanse i Bankowość oraz Studium ekonomicznego w Białymstoku na kierunku: Finanse i Rachunkowość. Uczestniczka Akademii Lobbystów i Rady Eksperckiej Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami na różnych stanowiskach. Szkoleniowiec z zakresu Zatrudnienia Wspomaganego oraz z zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Stale pogłębia swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tą tematyką. Aktualnie studentka psychologii Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie. W Stowarzyszeniu pracuje jako Mentor Trenerów Pracy.

Agnieszka Otto - Członek Zarządu

Agnieszka Otto

członek zarządu

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji elementarnej, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu oraz roczne Studium Reintegracji Społecznej. Wzięła udział w wielu szkoleniach z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością i zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej. Z osobami z niepełnosprawnością pracuje od 2011 roku. Od 2017 związana z III sektorem i realizacją projektów, pracując w Stowarzyszeniu My dla Innych jako organizator społeczności lokalnej i jednocześnie koordynator projektów realizowanych na rzecz środowisk lokalnych. W Stowarzyszeniu odpowiedzialna za Klub Aktywności – miejsca gdzie osoby z niepełnosprawnością pracują nad zwiększeniem swojej samodzielności, niezależności i zaradności życiowej, poprawą funkcjonowania w otaczającym środowisku a także miejsca do rekreacji i organizacji czasu wolnego.
Prywatnie mama trójki synów.

Roksana Kalinowska

członek zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek historia sztuki oraz Uniwersytetu w Białymstoku – Wydział Pedagogiki i Psychologii kierunek arteterapia, dodatkowo posiada licencjat z administracji. Od 2017 roku związana ze Stowarzyszeniem, gdzie współtworzyła i realizowała projekty mające na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ostatnich latach, również jako Mentor koordynowała pracę kilkunastoosobowego zespołu. Szkoleniowiec przyszłych Trenerów Pracy w modelu zatrudnienia wspomaganego oraz z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, a także zasad dostępności w usługach publicznych w ramach projektu Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego. Od 2022 roku lider projektu mieszkalnictwa wspomaganego, przeznaczonego dla osób o różnym stopniu niesamodzielności.
Julia Kubajewska - Członek Zarządu

Julia Kubajewska

członek zarządu

Absolwentka psychologii społecznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii transportu, roczne Studium Reintegracji Społecznej oraz roczne Studium Metod Psychokorekcyjnych. Związana ze Stowarzyszeniem od 2009 roku jako psycholog. Ukończyła szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia. W Stowarzyszeniu pracowała przy realizacji wsparcia psychologicznego w wielu projektach oraz jako psycholog w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Obecnie zajmuje się wsparciem osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych oraz objętych terapią środowiskową.