Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Serdecznie zapraszamy pracowników organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w projekcie Większe możliwości, lepsza jakość – edycja II

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji projektu: 6 grudzień-31 grudzień 2023
Dotacja otrzymana na realizację projektu: 16.241 zł
Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji pracowników organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z metod pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Organizujemy warsztaty w następujących obszarach:
– Dialog motywujący – 2 dni x 8 godzin. Celem szkolenia jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności prowadzenia rozmowy zgodnie z filozofią dialogu
motywującego; Uczestnicy szkolenia zyskają świadomość na temat wpływu relacji zbudowanej z osobą z niepełnosprawnością na jej motywację do zmiany oraz wpływu sposobu prowadzenia rozmowy z uczestnikiem na proces zmiany.
Liczba miejsc na szkolenie: 13
Miejsce realizacji szkolenia: Białystok, ul. Morelowa 23
Termin realizacji szkolenia: 14-15 grudnia 2023 r.
– Superwizja – warsztaty wyjazdowe dla kadry – 2 dni x 8 godzin. Warsztaty poświęcone rozwijaniu zdolności pracowników do rozumienia poziomów
funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością oraz korzystania z narzędzi i umiejętności do przyjmowania postawy refleksyjnej w wykonywaniu zawodu. Podczas warsztatów uczestnicy przeanalizują metody pracy oraz analizy przypadków.
Liczba miejsc na szkolenie: 8
Miejsce realizacji szkolenia: Białowieża
Termin realizacji szkolenia: 27-28 grudnia 2023 r.
Warsztaty i szkolenia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Wypełnioną deklarację uczestnictwa w projekcie należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia My dla Innych, przy ul. Morelowej 23 w Białymstoku.

Deklaracja uczestnictwa-Większe możliwości, lepsza jakość – edycja II

Profesjonalne wsparcie_harmonogram działań projektowych_2023-2024

 

Serdecznie zapraszamy kadrę Zakładów Aktywności Zawodowej do udziału w szkoleniach z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych!

Stowarzyszenie My dla Innych przy współpracy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi realizuje projekt pn. „Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem projektu
jest podniesienie kompetencji 144 pracowników personelu zatrudnionych w Zakładach Aktywności Zawodowej z terenu całego kraju.
Okres realizacji projektu: od 01.05.2023 r. do 31.03.2024 r.
W ramach realizacji projektu, oferujemy następujące formy wsparcia:
szkolenie pn. „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej w ZAZ i na otwartym rynku pracy”:
– Omówienie zasad wsparcia osoby z niepełnosprawnością w ZAZ i na otwartym rynku pracy,
– Wsparcie osoby z niepełnosprawnością – podstawowe wartości,
– Wyjaśnienie koncepcji zatrudnienia wspomaganego – profil kompetencyjny, zadania w procesie pięciu kroków Zatrudnienia Wspomaganego, kodeks etyczny Trenera Pracy, warunki organizacyjne pracy Trenerów Pracy, uwypuklenie elementów możliwych do zaimplementowania w ZAZ (np. diagnozy potencjału OzN),
– wsparcie OzN w celu planowania i rozwoju kariery – tworzenie profilu zawodowego,
– model job coachingu – trening i coaching w procesie.
Szkolenie pn. „Metody działań i sposoby wsparcia rehabilitacyjnego służące podnoszeniu jakości pracy osób z niepełnosprawnościami”:
– Rola rehabilitacji w realizacji celów ZAZ, konstruowanie racjonalnych Indywidualnych Programów Rehabilitacji,
– Formy i metody rehabilitacji (w tym społecznej i psychologicznej)
– Motywacja do codziennej rehabilitacji,
– Sposoby wsparcia technicznego (sprzęt do pracy i samodzielnego życia),
– Źródła finansowego wsparcia rehabilitacji – wykorzystanie Zawodowego Funduszu Aktywności,
– Kreatywność w doborze przyrządów, pomocy, sprzętu,
– Wsparcie poprzez zadania realizowane w domu,
– Współpraca z rodziną i otoczeniem.
Spotkanie sieciujące pn. „Zadania ZAZ dotyczące wsparcia OzN w niezależnym życiu” dedykowane dla osób odpowiedzialnych za
organizację pracy ZAZ i za dostępność w ZAZ:
– Podmiotowość i niezależne życie w świetle Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
– Nowe kierunki działań w Polsce w zakresie wsparcia niezależnego życia, w tym asystencja osobista, budżet osobisty, wspierane
podejmowanie decyzji,
– Obowiązki ZAZ w kwestii dostępności – omówienie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
– Podsumowanie zrealizowanych szkoleń,
– Praca w zespołach problemowych odpowiadających modułom
szkoleniowym (A i B),
– Podsumowanie wyników pracy zespołów tematycznych.
Doradztwo dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej – doradztwo świadczone dla osób biorących udział w szkoleniu w zakresie
wdrożenia wiedzy pozyskanej podczas szkoleń w codziennej pracy w ZAZ.

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:
kontakt@mydlainnych.pl
telefon kontaktowy: 739 211 235
Biuro Działu Projektów:
Białystok, ul. Morelowa 23

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_aktualizacja z dnia 26.06.2023

Ulotka rekrutacyjna_rekrutacja uzupełniająca

Spotkanie sieciujące_ulotka rekrutacyjna

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu

Tematyka szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu

Ulotka rekrutacyjna do projektu pn. Profesjonalne wsparcie w niezależnym życiu